Ana Sayfa

Müfettişler  Sayfası

 

 

 

ZİMMETLE İLGİLİ YARGI KARARLARI

Daire:5
Tarih:03.03.1993
Esas No:1993/14
Karar No:1993/896
Kaynak:YKD. ŞUBAT 1994
İlgili Maddeler:TCK 202, 1050 SK 86 1050 SK 88, YİBK 8.6.1938 GÜN VE 22/11 S.
İlgili Kavramlar:ZİMMET
Karar Metni: Sağlık müdürlüğünde idari ve mali işler şube şefi olan sanığın, gezici sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı'ndan gönderilen ve ayniyat saymanı tarafından bankadan çekilip kendisine avans olarak verilen paralardan harcama belgelerini ibraz etmediği 1.373.678 lirayı
Zimmet
ine geçirdiğinin iddia edilmesi karşısında; Sayıştay Uzman Denetçilerinden oluşturulacak bilirkişi kuruluna dosya incelettirilerek sanığın olaydaki durumunun avans mutemedi olup olmadığı ibraz ettiği harcama belgeleriyle avansı tam kapatıp kapatmadığı, zamanında mahsubu yapılmayan avans olup olmadığı, bunların unutkanlık ve hatadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı raporla tesbit ettirilmeli ve sonra hesabı kapatmayı unuttuğuna ve hata yaptığına dair savunması üzerinde durularak hukuki durumu tayin edilmelidir.


Daire:5
Tarih:21.04.1993
Esas No:1993/1357
Karar No:1993/1723
Kaynak:YKD. MAYIS 1994
İlgili Maddeler:TCK 202 TCK 339
İlgili Kavramlar:BASİT ZİMMET EVRAKTA SAHTEKARLIK
Karar Metni: Sanığın, hak sahibi memurların ek ücret, fazla mesai, terfi farkları, aile ve çocuk yardımı tutarları ve seyahat kart bedellerini mal edinmek suretiyle işlediği basit
Zimmet
suçuna ilaveten, raporlu, ücretsiz izinli olmaları nedeniyle mesaiye kalmayan görevlileri, mesaiye kalmış gibi gösterip hak sahibi olmayanlar ile ilgili sahte bordro düzenlemek suretiyle TCK.nun 339. maddesinde yazılı evrakta sahtekarlık suçunu da işlediği gözetilmelidir.


Daire:9
Tarih:04.03.1994
Esas No:1994/301
Karar No:1994/1166
Kaynak:YKD. HAZİRAN 1994
İlgili Maddeler:TCK 202, 5584 SK 6/SON
İlgili Kavramlar:ZİMMET (GÖREVLİ MAHKEME)
Karar Metni: 5584 sayılı Posta Kanununun 6/son maddesinde ve PTT. Acentelikleri Yönetmeliğinde; acentelerin, görevlerinin ifasında PTT. memurları gibi sorumlu olacakları öngörülmüş bulunduğundan, dava konusu eylemin TCK.nun 202. maddesi kapsamına giren
Zimmet
sucunu oluşturup oluşturmayacağı Ağır Ceza Mahkemesince takdir ve tayin edilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararı vermesi gerekir.


Daire:5
Tarih:06.10.1993
Esas No:1993/3091
Karar No:1993/3507
Kaynak:YKD. AĞUSTOS 1994
İlgili Maddeler:TCK 230
İlgili Kavramlar:GÖREVİ İHMAL
Karar Metni: Sanık savunmalarında; bir yıllık acemi memur olduğunu, bankaya yatırmadığı parayı
Zimmet
e geçirme kastı olmadığını, olayın hesap hatasından kaynaklandığını ileri sürüş, hazırlıkta Özel İdare Müdürü ve iki arkadaşının düzenlediği inceleme raporunda sanığın birçok tahsilatı makbuzlar içeriğindeki miktara nazaran irsaliyelere fazla geçtiği anlaşılmış, böylece savunmaları doğrulanmış olması karşısında, eksik yatırılan paranın miktarı itibariyle az olduğu da nazara alındığında eylemi, görevi ihmal niteliğindedir.


Daire:5
Tarih:02.03.1994
Esas No:1993/4592
Karar No:1994/733
Kaynak:YKD. EYLÜL 1994
İlgili Maddeler:TCK 202/2 TCK 240
İlgili Kavramlar:ZİMMET MALEDİNME ÖGESİ
Karar Metni: Sanıkların savunmaları ve
Zimmet
suçunun esaslı ögesinin "maledinme" olduğu nazara alınarak 6 adet sahte faturaya ilişkin harcama belgelerine eklenen "sünnet olacak çocuklara ait isim listesi"nde ifade verecek yaşta olan bir kısmının tanık sıfatıyla çağrılıp faturalarda yazılı sünnet elbiselerinin kendilerine verilip verilmediğinin sorulup saptanması, sonucuna göre; elbiseler çocuklara verilmişse maledinme sözkonusu olamayacağından sanıkların eylemlerinin görevlerini kötüye kullanmak niteliğinde olacağı gözetilmemesi yasaya aykırıdır.


Daire:5
Tarih:09.11.1993
Esas No:1993/3664
Karar No:1993/3973
Kaynak:YKD. EKİM 1994
İlgili Maddeler:TCK 202/1-SON TCK 29/SON TCK 80
İlgili Kavramlar:GEREKÇE ZİMMETE TESELSÜL
Karar Metni:
Zimmet suçundan açılan dava sonucunda mahkumiyetine karar verildikten sonra kesinleşen bu dosyadaki iddianamenin düzenlendiği tarihten önce, sanığın aynı kooperatifte çalıştığı sırada gerçekleştirdiği başka bir Zimmet
suçundan dolayı yeniden dava açılması halinde, her iki eylemin müteselsil tek suç kabul edilmesi, sanığın ilk mahkumiyetine ilişkin ceza miktarı ile buna TCK.nun 80. maddesinin tatbik edilmesi halinde hükmedilmesi gereken ceza miktarı arasındaki fark kadar ceza tayini gerekir. Asgari hadden ceza tayinine ilişkin yasal gerekçe gösterilmemesi yasaya aykırıdır.


Daire:5
Tarih:22.02.1994
Esas No:1994/246
Karar No:1994/620
Kaynak:YKD. ARALIK 1994
İlgili Maddeler:TCK 202 TCK 240 TCK 339 TCK 80
İlgili Kavramlar:MÜTESELSİL SAHTECİLİK
Karar Metni: Maaş mutemedi olan sanık; düzenlediği maaş bordrolarında, tahakkuk ve ödenecek miktar sütunlarına aynı miktar olmak üzere gerçek miktardan daha fazla yazarak, fazla mesai ve vergi iadesi bordrolarında ödenecek miktar sütununda yaptığı artırıma uygun ve netten brüte gitmek suretiyle gelir ve damga vergisindeki artışı tahakkuk miktarına ekleyerek bordrolara göre kesilen çek karşılığı 13.319.941 lirayı bankadan tahsil edip maledindiği ve işten ayrılan bir kişiyi ek ücret ödeme bordrosuna dahil edip bu kişiye 124.000 lira ödenmesini sağlayarak toplam 13.442.941 lirayı maledindiği, bu paraların sanığın görevinin normal fonksiyonu gereği tevdi olunan veya onun muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan paralar olmadığı anlaşıldığından,
Zimmet
e para geçirmek suçu oluşmaz. Sanığın eylemi kandırma yeteneği varsa müteselsil sahtecilik, aksi halde görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturur.


Daire:CGK
Tarih:19.12.1994
Esas No:1994/5-331
Karar No:1994/359
Kaynak:YKD. HAZİRAN 1995
İlgili Maddeler:
TCK 230, 1479 SK 1 1479 SK 7 1479 SK 17, 399 KHK (22.1.1990 TA.) M.1, YİBK 28.3.1945 GÜN VE 1/6 S.
İlgili Kavramlar:BAĞ-KUR'DA MEMUR OLAN SANIK HAKKINDA MEMURİN MUHAKEMATI KANUNUNUN TATBİK OLUNAMIYACAĞI
Karar Metni: Kamu iktisadi devlet teşekkülleri personelinin, kurum veya kişiler aleyhine işledikleri suçlardan dolayı, haklarında Memurin Muhakematı Kanununu tatbik olunamaz. Bu itibarla; kamu iktisadi devlet teşekkülleri personeli hakkında uygulanacak yasa hükümlerine tabi bulunan, Bağ-Kur'da memur olan sanık hakkında;
Zimmet suçundan açılan kamu davasında suçun vasfının değişmesi ve mahkemece eylemin görevi savsama suçunu oluşturduğunun kabul edilmesi durumunda, ayrıca soruşturma izni alınması gerekmez.


Daire:5
Tarih:04.05.1994
Esas No:1994/1244
Karar No:1994/1542
Kaynak:YKD. HAZİRAN 1995
İlgili Maddeler:TCK 202
İlgili Kavramlar:KULLANMAK ZİMMETİ
Karar Metni: Sanığın, belediye mezbaha müdürlüğünde tahsildarlık görevi yaptığı sırada, tahsil ettiği bir kısım paraları 1 yıl 9 ay gibi gecikmeyle vezneye kendiliğinden yatırdığı, bu suretle paranın nemasından faydalandığı anlaşılmakla, faydalandığı nema miktarı bilirkişiye tesbit ettirildikten sonra kullanmak
Zimmet
i suçundan mahkumiyetine karar verilmelidir.


Daire:5
Tarih:30.06.1994
Esas No:1994/1880
Karar No:1994/2242
Kaynak:YKD. EYLÜL 1995
İlgili Maddeler:TCK 80 TCK 202 TCK 219
İlgili Kavramlar:KULLANMA ZİMMETİ TESELSÜL
Karar Metni: Sanığın; bankadaki hastaneye ait paradan çektiği 167.500. lirayı 57 gün, 100.000.000 lirayı 27 gün süreyle üzerinde tuttuğu, soruşturma başlamadan kendiliğinden iade ettiği anlaşılmasına göre eylemi, kullanma
Zimmet
i olup, paraların sözkonusu süreler içindeki neması belirlenip buna göre uygulama yapılmalıdır. Eylem, aynı kasıt altında kısa aralarla iki değişik zamanda vukubulduğundan, TCK.nun 80. maddesi ile ceza artırılmalıdır.


 Daire:5
Tarih:26.10.1994
Esas No:1994/2357
Karar No:1994/3118
Kaynak:YKD. NİSAN 1996
İlgili Maddeler:TCK 202/1-3, TCK 80 TCK 59 TCK 219/SON
İlgili Kavramlar:ZİMMET SUÇA KATILMA (İŞTİRAK)
Karar Metni: Bankaya yatırması gereken, belediye taşıma araçlarına ait bilet satışından elde edilen paraları, belediye hizmetlerinde kullanmak üzere isteyen diğer muhasip sanığa teslim eden tahsildar sanığın, muhasip sanığın
Zimmet
suçuna ne surette iştirak ettiği açıklanıp tartışılmadan mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.


Daire:5
Tarih:02.02.1995
Esas No:1994/3656
Karar No:1995/277
Kaynak:YKD. MAYIS 1996
İlgili Maddeler:TCK 80 TCK 202/1-SON TCK 203 TCK 219/SON
İlgili Kavramlar:ADİYEN ZİMMET SUÇU NİTELİKLİ ZİMMET SUÇU KAMU BANKASI ALEYHİNE SUÇ İŞLENMESİ ÖDEMEDE BULUNAN SANIĞIN SAVUNMASININ ARAŞTIRILMASI
Karar Metni: Gişe sorumlusu sanığın, müştekiye ödendiğinden fazla miktarda tediye fişi düzenleyip imzalatarak, aradaki farkı almak; bazı müşterilerin mevduat hesaplarına yatırdıkları parayı şube kayıtlarına yansıtmayarak mal edinmek biçimindeki
Zimmet suçunun nitelikli olduğunun kabulü yerine, kayıtların incelenmesiyle ne suretle ortaya çıkabileceği açıklanmadan adiyen Zimmet
suçundan hüküm kurulması, 2- Suç, kamu bankası aleyhine işlendiği halde sanık hakkında TCK.nun 202/son maddesinin uygulanmaması, 3- Ödemede bulunduklarına dair belge ibraz eden sanık vekilinin bu savunması araştırılıp sonucuna göre ödettirilmesi gereken miktarın saptanmaması, yasaya aykırıdır.


Daire:11
Tarih:13.05.1996
Esas No:1996/563
Karar No:1996/562
Kaynak:YKD. MAYIS 1996
İlgili Maddeler:TCK 202 TCK 503 TCK 510, CMUK 263, 2860 SK 28
İlgili Kavramlar:İNANCI KÖTÜYE KULLANMAK DOLANDIRICILIK ZİMMET
Karar Metni: 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 28. maddesinin "Yardım toplama faaliyetinden elde edilen mal ve paralar devlet malı sayılır. Bunlara karşı suç işleyenler devlet memuru gibi cezalandırılır" hükmü karşısında, suça konu paranın kişisel yada siyasal çıkar sağlamak için sarf ve istihlak edilmesi halinde, TCK.nun 202 ve sonraki maddelerinde düzenlenen
Zimmet
suçunun oluşacağı, buna göre yargılama yapmak ve delilleri taktir etme görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait bulunduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekir.


Daire:5
Tarih:21.03.1995
Esas No:1995/29
Karar No:1995/752
Kaynak:YKD. EYLÜL 1996
İlgili Maddeler:TCK 202
İlgili Kavramlar:ZİMMET KULLANMA ZİMMETİ PARALARI YEDİNDE ALIKOYMA
Karar Metni: İdarenin, bankadaki emanet hesabından çektiği paranın bir kısmını 74 gün; diğerini 84 gün üzerinde tutup, bu paraları belirli süre kullandıktan sonra kendiliğinden kasaya dahil eden, denetimde bulunan açığı da aynı kasıt altında kullanmak üzere yedinde alıkoyup, denetim sırasında ödeyen icra müdürü sanığın eyleminin, "kullanma
Zimmet
i" niteliğinde kaldığının kabulü ve sağladığı yararın saptanması, sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.


Daire:5
Tarih:20.04.1995
Esas No:1995/285
Karar No:1995/1235
Kaynak:YKD. EKİM 1996
İlgili Maddeler:TCK 202/1 TCK 80 TCK 219/SON
İlgili Kavramlar:KULLANMA ZİMMETİ TELEFON PARALARINI YANINDA ALIKOYMAK
Karar Metni: Tahsil edilip kendisine verilen telefon paralarını, belli süreler yanında alıkoyarak yararlanmak suretiyle "kullanma
Zimmet
i" suçu işleyen sanığın, bu paraları kullanarak sağladığı yararın bilirkişi aracılığıyla saptanması, sonucuna göre uygulama yapılması gerekir.


Daire:5
Tarih:23.05.1995
Esas No:1995/931
Karar No:1995/1486
Kaynak:YKD. EKİM 1996
İlgili Maddeler:TCK 202
İlgili Kavramlar:MÜTESELSİL ZİMMET PARA TAHSİLİNE YETKİLİ SANIK (KAYDETMEDEN MAL EDİNMESİ)
Karar Metni: Posta çeki havaleleri ile para tahsiline yetkili olup, tahsil ettiği paraları ilgili defterine kaydetmeyen ve yerine göndermeyerek maledinen sanığın eylemi, müteselsil
Zimmet
suçunu oluşturur.


Daire:5
Tarih:20.04.1995
Esas No:1995/562
Karar No:1995/1234
Kaynak:YKD. KASIM 1996
İlgili Maddeler:TCK 202 TCK 80 TCK 219/SON
İlgili Kavramlar:ZİNCİRLEME ZİMMET SUÇU SONRADAN DİĞER EYLEMLER HAKKINDA DAVA AÇILMASI
Karar Metni: Bir kısım eylemleri için haklarında zincirleme
Zimmet suçundan dava açılan sanıkların hakkında, ilk iddianame ile dava açılmamış eylemlerinden dolayı ek iddianame ile dava açılması halinde, sanıkların zincirleme biçimde Zimmet suçundan mahkumiyetlerine, ancak para cezası ve ödence tayininde ek iddianamedeki eylemlerin konusu Zimmet
miktarının baz alınması gerekirken, haklarında kazanılmış haktan sözedilip buna göre ceza tayini yasaya aykırıdır.


Daire:5
Tarih:23.05.1995
Esas No:1995/872
Karar No:1995/1509
Kaynak:YKD. KASIM 1996
İlgili Maddeler:TCK 202/1-3 TCK 80 TCK 219/SON TCK 31
İlgili Kavramlar:ZİMMET İDDİANAMENİN HAKİM TARAFINDAN İMZALANMASINDAN ÖNCE PARANIN ÖDENMESİ
Karar Metni:
Zimmet
ine geçirdiği paraların tamamını, iddianamenin hakim tarafından havalesinin yapıldığı tarihten önce ödeyen sanığın cezasından, TCK.nun 202/3. maddesine göre yarı oran yerine, iddianamenin düzenlenme günü ve faizin ödenmemesi gözönüne alınarak sanık aleyhine 1/3 oranında indirim yapılarak fazla ceza tayini, 2- TCK.nun 219. maddesinin uygulanmasına karşın ayrıca TCK.nun 31. maddesinin de uygulanmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.


Daire:CGK
Tarih:26.11.1996
Esas No:1996/YYB-222
Karar No:1996/243
Kaynak:YKD. OCAK 1997
İlgili Maddeler:1609 SK 2, 2559 SK 4(EK.M.), TCK 551
İlgili Kavramlar:POLİS MEMURUNUN YERLEŞİK(MEKUN) YERDE SİLAH ATMASI OUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI
Karar Metni: İzinli olarak gittiği ilçede,
Zimmet
li tabancası ile ateş eden polis memuru sanığın eylemi; suç görevle ilgili ya da görev sırasında işlenmediğinden, 1609 sayılı Yasaya tabi değildir. 2259 sayılı Yasanın ek 4. maddesine göre, yer ve zaman gözetmeksizin polis memurlarının "görevli olmaları, bir suçla karşılaşmaları haline münhasır olup tüm eylem ve işlemlerinde memur sayılmasını gerektirmez. Bu nedenle genel hükümler uygulanarak görevli mahkeme, asliye ceza mahkemesidir.


Daire:5
Tarih:22.02.1996
Esas No:1995/4101
Karar No:1996/496
Kaynak:YKD. ŞUBAT 1997
İlgili Maddeler:TCK 202
İlgili Kavramlar:ZİMMET İŞTİRA EDİLİP KARŞILIĞI HALDE "PAİD" KAŞESİ BASILMAYAN ÇEKLER
Karar Metni: Ziraat Bankası Şubesinde sözleşmeli dağıtıcı (müvezzi) olup, görevi gereği PTT. aracılığıyla gönderilmek üzere kendisine verilen 2400 Amerikan Dolarlık sekiz adet Travellers çeki, ilgili banka şubesine göndermeyerek, PTT. şubesine teslim edilmiş ve teslim alınmışçasına evrak düzenleyip, parayı sahiplenen sanığın eylemi; personeli bulunduğu bankanın KİT olması, suça konu çeklerin para niteliğini taşıması nedenleriyle,
Zimmet suçunu oluşturur.


Daire:5
Tarih:11.04.1996
Esas No:1996/725
Karar No:1996/1216
Kaynak:YKD. MART 1997
İlgili Maddeler:TCK 202 TCK 510 TCK 80
İlgili Kavramlar:ZİMMET İNANCI KÖTÜYE KULLANMA YASAL OLMAYAN GÖREVLENDİRME
Karar Metni: PTT. şubesinde dağıtıcı olarak çalışan sanığın, Posta Dağıtım Hizmetleri Yönetmeliğinin 126. maddesine aykırı biçimde tek başına şube memuru olarak görevlendirildiği sırada gerçekleştirdiği eylemi, zincirleme biçimde inancı kötüye kullanma niteliğinde olup, TCK.nun 510. 80. maddelerine uyan suçu oluşturur. Eylemde,
Zimmet
suçunun unsurları yoktur.


Daire:5
Tarih:16.04.1996
Esas No:1996/801
Karar No:1996/1277
Kaynak:YKD. MART 1997
İlgili Maddeler:TCK 202/1 TCK 80 TCK 240
İlgili Kavramlar:ZİMMET GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK
Karar Metni: ....Bankası..... Şubesinde mevduat servis şefi olarak çalışırken, dört banka mudisinin hesapları müsait olmadığı halde değişik şubelerden para çekmelerini sağlayacak biçimde sorulan provizyonlara olumlu cevaplar vererek, mudilerin maledinmelerine olanak sağlayan bankada provizyon vermeye yetkili sanığın eylemi, zincirleme biçimde basit
Zimmet
suçunu oluşturur. Eylemde, görevi kötüye kullanma suçunun unsurları yoktur.


Daire:5
Tarih:04.03.1996
Esas No:1996/9
Karar No:1996/532
Kaynak:YKD. NİSAN 1997
İlgili Maddeler:TCK 202/1-2-4 TCK 80 TCK 219/SON TCK 240
İlgili Kavramlar:NİTELİKLİ ZİMMET ZİNCİRLEME OLARAK GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK SAHTE MAKBUZ KULLANMAK HAZIRLIKTA YAPILAN ÖDEMİNİN MAHSUBU
Karar Metni: 1- DSİ ... Bölge Seyyar tahsildarı olan sanığın, tahsil ettiği sulama ücret tutarlarını dipkoçanda gerçeğe uygun, yükümlüye verilen birinci nüshada fazla yazarak, 62 makbuz tutarını sahiplenme eylemi bu paraların görevinin normal fonksiyonu gereği verilmemiş olması Devletçe bir zarar oluşmaması nedenleriyle zincirleme olarak görevi kötüye kullanma; sahte bastırdığı makbuzlarla tahsil ettiği sulama paralarını maledinmesi yükümlülerin dinlenmesi ve makbuzların karşılaştırılmasıyla ortaya çıktığından, nitelikli
Zimmet
suçlarını oluşturur. 2- Ödetmeye karar verilirken hazırlıkta yapılan kısmi ödemenin mahsubu gerekir.


Daire:5
Tarih:06.05.1996
Esas No:1996/729
Karar No:1996/1499
Kaynak:YKD. HAZİRAN 1997
İlgili Maddeler:TCK 230 TCK 202 TCK 280 TCK 342/1 TCK 202/2
İlgili Kavramlar:MÜTESELSİL NİTELİKTE ZİMMET GÖREVİ İHMAL KİT PERSONELİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU
Karar Metni: 1- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 11. maddesi, KİT personelinin, KİT'lerin paralarına ... senetlerine ve diğer mevcutlarına karşı ... her türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı, memur sayılarak yargılanmalarını öngörmektir. Bir KİT kurumu olan banka şubesinde yardımcı memur olan, verilen görev ve sorumluluklarına uygun işlemleri fiilen yaptığı da anlaşılan; gelen ve giden havale bedelleri ile çek bedelini sahte belgeler düzenleyerek mal edinen sanığın eylemi, müteselsil nitelikli
Zimmet
suçunu oluşturur. 2- Banka müfettişinin uyarısına karşın, bir havaleyi ödeme sırasında gerekli titizliği göstermeyerek bu paranın diğer sanığın eline geçmesine neden olan sanık Haldun'un eylemi ise, görevi ihmal niteliğindedir.


Daire:5
Tarih:08.04.1996
Esas No:1996/660
Karar No:1996/1133
Kaynak:YKD. AĞUSTOS 1997
İlgili Maddeler:TCK 240/1-SON
İlgili Kavramlar:GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK MÜTESELSİL ZİMMET
Karar Metni: .......Banka şubesi senetler servisinde görevli olup, verilen tahsil senetlerini, koruma ile yükümlü bulunan sanığın, senetlerin ödenmesi sırasında tahsil fişi kesip ilgiliyi vezneye göndermek yerine, senetler karşılığı olan parayı bizzat tahsil edip bu senetleri ilgililerine verme eylemi, müteselsil
Zimmet
suçunu oluşturur.


Daire:5
Tarih:17.09.1996
Esas No:1996/2268
Karar No:1996/2868
Kaynak:YKD. ARALIK 1997
İlgili Maddeler:TCK 491/3 TCK 203
İlgili Kavramlar:NİTELİKLİ ZİMMET ZARARIN TAHSİLİ İSTEMİ AVUKATLIK ÜCRETİ
Karar Metni: PTT memuru sanığın korumasındaki bir miktar parayı maledinmek kastıyla alıp diğer sanığa teslim ettiği halde anlaşma gereği diğer sanık tarafından iple bağlanıp kapının dıştan kilitlenmek suretiyle fiilin açığa çıkmaması için hile ve huda kullanarak soygun süsü verdikleri olayda, memur sanığın ve asli olarak eyleme katılan diğer sanığın eylemleri nitelikli
Zimmet
suçunu oluşturur. Kabule göre; 1- Dilekçesiyle yönetim vekili zararın sanıktan tahsilini istediği halde bu konuda bir karar verilmemesi, 2- Kendisini vekille temsil ettiren katılan lehine avukatlık ücretine hükmedilmemesi, Yasaya aykırıdır.


Daire:5
Tarih:13.03.1997
Esas No:1997/529
Karar No:1997/926
Kaynak:YKD. OCAK 1999
İlgili Maddeler:TCK 202/1, 1163 SK 58 1163 SK 62
İlgili Kavramlar:ZİMMET SUÇU KOOPERATİF SAYMANININ SORUMLULUĞU
Karar Metni: Kooperatif Ana sözleşmesinde yönetim kuruluna, kooperatif yönetim ve temsili için (memur atama olanağı tanınmışsa) yönetim kurulu kararıyla sözleşmeli sayman olarak işe alınan, kasa anahtarları da kendisinde bulunan sanığın, kasa açığı, belgesiz ya da geçersiz gider belgeleriyle bir miktar parayı temellük etme eylemi "
Zimmet
" suçunu oluşturur.


Daire:5
Tarih:20.03.1997
Esas No:1997/743
Karar No:1997/1019
Kaynak:YKD. ŞUBAT 1999
İlgili Maddeler:1512 SK 119, TCK 202
İlgili Kavramlar:NOTER SANIĞIN ZİMMET SUÇU KANITLARIN TAKDİRİ
Karar Metni: Bir kısım harç, damga vergisi, kağıt bedelini maliyeye geç yatırdığı ya da hiç yatırmadığı o yer C. savcısının raporu ile belirlenip eylem noter olan sanık tarafından kısmen, mahkemece de dosya içeriğine uygun olarak kabul edildiğine göre "kanıtların taktirinden" sözedilemez. Noterlerin ilgililerden tahsis ettiği parayı dairede ya da bankada bulundurma zorunluluğunu öngören 1512 sayılı yasanın 119. maddesine ilişkin yönetmelik ve Adalet Bakanlığı'nın mütalaasına uymayan sanığın eylemi "
Zimmet
" suçunu oluşturur.


Daire:CGK
Tarih:15.12.1998
Esas No:1998/5-311
Karar No:1998/386
Kaynak:YKD. NİSAN 1999
İlgili Maddeler:TCK 202/2-3 TCK 80 TCK 219/SON
İlgili Kavramlar:BASİT VE NİTELİKLİ ZİMMET SUÇLARI TESELSÜL PARA CEZALARI
Karar Metni: Sanığın, teselsül içinde yer alan basit ve nitelikli
Zimmet suçlarına ait para cezaları, basit ve nitelikli Zimmet
lerin sayısı ve kendilerine özgü misil artırımları ile ayrı ayrı belirlenip içtimaya tabi tutulduktan sonra sonuç para cezasının belirlenmesi gerekir.


Daire:5
Tarih:22.01.1998
Esas No:1997/4688
Karar No:1998/93
Kaynak:YKD. EKİM 1999
İlgili Maddeler:TCL 202/1-2-3, TCK 80 TCK 219/SON TCK 510
İlgili Kavramlar:ZİNCİRLEME BİÇİMDE ZİMMET NİTELİKLİ ZİMMET GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK MEMURİYETTEN YASAKLANMA
Karar Metni: 1- P.D.H. yönetmeliğinin 126. maddesi kapsamında yaya dağıtıcı olan sanığın şubede ne suretle görevlendirildiği, bir memurun sorumluluğu altında çalışıp çalışmadığı araştırılıp, görevlendirme yasal değilse TCK.nun 510 ve 80. maddelerine uygun suç olacağı düşünülmelidir. 2- Kabule göre; Eylemin nitelikli
Zimmet
suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi ve TCK.nun 219/son maddesine göre "süresiz memuriyetten yasaklanma cezası yerine kamu hizmetlerinden yasaklanma" cezası verilmesi yasaya aykırıdır.


Daire:5
Tarih:02.02.1998
Esas No:1997/4780
Karar No:1998/139
Kaynak:YKD. KASIM 1999
İlgili Maddeler:TCK 202/2 TCK 102/2
İlgili Kavramlar:NİTELİKLİ ZİMMET ZAMANAŞIMI SÜRESİ
Karar Metni: 1- Kendisine tevdi edilen pul ve jeton kredisinden 20.000 lira ve aldığı 10.000 liralık havale bedelini kayıtlara işlemeden maledinen sanığın eylemi nitelikli
Zimmet
suçunu oluşturur. 2- Ancak, zamanaşımını kesen en son işlem olan iddianamenin düzenlenme gününden itibaren onbeş yıllık süre geçmediğinden zamanaşımı gerçekleşmemiştir. Kabule göre "zamanaşımı" nedeniyle dosyanın "ortadan kaldırılması" yerine "düşürülmesi" yasaya aykırıdır.


Daire:5
Tarih:25.02.1998
Esas No:1998/31
Karar No:1998/584
Kaynak:YKD. OCAK 2000
İlgili Maddeler:TCK 202/1 TCK 80
İlgili Kavramlar:BASİT ZİMMET ZİNCİRLEME SUÇ SANIĞIN İŞÇİ OLMASI
Karar Metni: Görev nedeniyle kendisine teslim edilen bilet ve kuponların satışından elde ettiği bedellerini yönetim veznesine yatırmayarak "zincirleme olarak
Zimmetine geçiren" sanığın işçi Statüsünde olsa dahi- eylemi "basit Zimmet
suçunu oluşturur. TCK.nun 80. maddesinin de uygulanması gerekir.


Daire:5
Tarih:10.02.1999
Esas No:1998/4578
Karar No:1999/300
Kaynak:YKD. MAYIS 2000
İlgili Maddeler:TCK 202/1-3
İlgili Kavramlar:ZİMMET SUÇU KOVUŞTURMA GÜNÜ
Karar Metni: İddianamenin Mahkeme başkanı tarafından havale edilmesinden iki gün önce
Zimmet
e geçirilen paranın son bölümü yatırıldığına göre, paranın kovuşturma yapılmadan önce tamamıyla ödenmiş bulunduğunun kabulü ve cezadan 1/2 oranında indirim yapılması gerekir.


Daire:5
Tarih:11.02.1999
Esas No:1998/4795
Karar No:1999/341
Kaynak:YKD. MAYIS 2000
İlgili Maddeler:TCK 202/1-3-5
İlgili Kavramlar:ZİMMET SUÇU YABANCI PARANIN ZİMMETE GEÇİRİLMESİ FAİZ İSTEMİ
Karar Metni: 1- Sanığın
Zimmetine geçirdiği dövizin suç günündeki Merkez Bankası'nın satış kurundan Türk Lirasına çevrilmek suretiyle, Zimmet
e geçirilen Türk lirasıyla toplanarak bulunacak toplam zarar üzerinden para cezasının belirlenmesi; 2- Katılan vekilinin faiz istemi gözetilerek paraların hesaplardan çekildiği günlerden ödemenin yapıldığı güne kadar hesaplanacak "yasal faize" hükmedilmesi gerekir.


Daire:5
Tarih:14.04.1999
Esas No:1999/84
Karar No:1999/1425
Kaynak:YKD. EYLÜL 2000
İlgili Maddeler:TCK 202/1-3-SON, TCK 80
İlgili Kavramlar:ZİMMET SUÇU KULLANMA ZİMMETİ TESELSÜL SUÇ KONUSU PARANIN DEĞERİ
Karar Metni: 1- Bazı mudilerin hesaplarında usulsüz olarak çektiği paraları kısa süre kullandıktan sonra hesaplara aynen yatırarak iade eden Ziraat Bankası Şubesinde şef yardımcısı olan sanık hakkında çekilen paraların sanığa sağladığı yarar esas alınarak "kullanma
Zimmet
inden" hüküm kurulması gerekir. 2-Kabule göre; A) Ağır para cezasına hükmedilen paraların toplamının bu kez de TCK.nun 80. maddesi ile arttırılarak fazla ceza belirlenmesi; B) 15.000.000. liranın suç günündeki ekonomik koşulları itibarıyla hafif sayılmaması yasaya aykırıdır.


Daire:11
Tarih:15.06.2000
Esas No:2000/2694
Karar No:2000/2854
Kaynak:YKD. EKİM 2000
İlgili Maddeler:TCK 240/2 CMUK 321
İlgili Kavramlar:EMNİYETİ SUİSTİMAL ZİMMET HIRSIZLIK
Karar Metni: Suça konu havale bedellerinin adliye mubaşiri olan sanığa hangi sıfatla verildiği hususu posta idaresinden araştırılarak, eylemin
Zimmet
veya hırsızlık suçlarından hangisini oluşturduğunun belirlenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir.


Daire:5
Tarih:05.05.1999
Esas No:1999/2172
Karar No:1999/1979
Kaynak:YKD. KASIM 2000
İlgili Maddeler:TCK 202/1-2-3
İlgili Kavramlar:ZİNCİRLEME ZİMMET SUÇU PARALARIN ÖDENMİŞ OLMASI
Karar Metni: 1- PTT gişe memuru olan sanığın vergi yükümlüleri ve telefon abonelerinden tahsil ettiği paralara ait alındı ve makbuz verdiği halde paraları kurum kayıtlarına işlemeyerek mal edinme eylemi -uyarı üzerine getirilen makbuz ve alındıların incelenmesiyle iş anlaşıldığından- "zincirleme
Zimmet suçu" oluşturur. 2- Beş adet dosyanın iddianamelerinin konusu olan paraların toplamı hesaplattırılarak "Zimmet
miktarı" olarak kabulüyle ödediği meblağdan azsa TCK.nun 202/3. maddesinin uygulanması gerekir.


Daire:5
Tarih:05.05.1999
Esas No:1999/394
Karar No:1999/1975
Kaynak:YKD. ARALIK 2000
İlgili Maddeler:2860 SK 6 2860 SK 7 2860 SK 15, TCK 202/2-3, TCK 219/SON
İlgili Kavramlar:ZİMMET SUÇU YARDIM TOPLAMA
Karar Metni: Devlet hastanesinde aşçı olan sanığın, Kaymakamlıkça kurulan Köylere Hizmet Götürme Birliği için yardım toplamaya görevlendirilip görevlendirilmediği araştırılıp saptanmadan eyleminin 2860 sayılı yasanın 28. maddesine göre
Zimmet
kabulüyle cezalandırılması yasaya aykırıdır.


Daire:5
Tarih:13.05.1999
Esas No:1999/2017
Karar No:1999/2191
Kaynak:YKD. OCAK 2001
İlgili Maddeler:TCK 202/1 TCK 80 TCK 230/2
İlgili Kavramlar:BASİT ZİMMET SUÇU GÖREVİ İHMAL ZİNCİRLEME SUÇ
Karar Metni: Kendisine teslim edilen "telefon tahsilat makbuzlarından" tahsil ettiğinin bir kısmını vezneye intikal ettirmemek suretiyle çeşitli tarihlerde mal edindiği, bakiye cetvellerinin karşılaştırılması sonucu durumu anlaşılan ... Müdürlüğünde "telefon tahsilatı gişe memuru" olan sanığın eylemi "zincirleme basit
Zimmet
suçunu oluşturur.


Daire:11
Tarih:06.02.2001
Esas No:2000/5937
Karar No:2000/911
Kaynak:YKD. NİSAN 2001
İlgili Maddeler:TCK 202/1, 3670 SK 12
İlgili Kavramlar:EMNİYETİ SUİSTİMAL OYUN BEDELLERİNİN MAL EDİNİLMESİ ZİMMET GÖREV
Karar Metni: Sayısal loto bayiliği yapan sanığın, oyun bedellerini müdahil Milli piyango idaresi hesabına yatırmayarak mal edindiği iddia olunmasına ve 3670 sayılı yasanın 12. maddesine göre, eylemin temas ettiği TCK.nun 202/1. maddesindeki basit
Zimmet
suçuna bakmak ve delileri değerlendirmek görevi ağır ceza mahkemesine aittir.


Daire:5
Tarih:1995
Esas No:1995/4101
Karar No:1996/496
Kaynak:
İlgili Maddeler:TCK 491/3,522
İlgili Kavramlar:HIRSIZLIK,ZİMMET
Karar Metni:5.Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 1995/4101 Karar No : 1996/496 Tebliğname No : 5/95-52372 T.C. Ziraat Bankası Kelkit şubesinde sözleşmeli evrak dağıtıcısı olarak görev yaptığı sırada
Zimmetine para geçirmekten sanık Neşet Türker'in yapılan yargılaması sonunda; eylem siyanetine terk edilen eşya üzerine itimadi suistimal suretiyle hırsızlık niteliğinde görüldüğünden TCK.nun 491/3, 522, 59 ve 647 sayılı kanunun 4. ve 6. maddeleri gereğince 105.000 lira ağır para cezasıyla tecziyesine ve cezasının ertelenmesine dair (GÜMÜŞHANE) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20.4.1995 gün ve 1995/4 Esas, 1995/33 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelerek gereği düşünüldü: Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya münderecatına göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, Ancak; T.C. Ziraat Bankası Kelkit şubesinde sözleşmeli müvezzi olarak görevli bulunan sanığın; banka şubesince mudi Mustafa Mutlu'dan iştira edilerek karşılığı ödenen ve tahsili amacıyla şubenin bağlı olduğu Ankara Bölgesi Dış Muameleler Şubesine PTT vasıtasıyla gönderilmesi için şube yetkilileri tarafından görevi gereği kendisine teslim edilen toplam 2.400 Amerikan Dolarlık 8 adet Travellers çeki, PTT şubesine teslim edilmiş ve PTT şubesinde görevli memur tarafından da teslim alınmışcasına evrak düzenleyip, PTT vasıtasıyla ilgili banka şubesine göndermeyerek Kelkit ilçesinde konfeksiyon işi ile birlikte döviz ticareti yapan Cafer Baylan isimli şahsa satıp bedelini peşin olarak almak ve bu suretle bankayı zarara uğratmak şeklinde gerçekleşen ve mahkemece de sabit görülen eylemi; personeli olduğu bankanın Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü olması, suça konu çeklerin bankaca iştira edilip karşılığı ödendiği halde üzerlerine ödenmiştir (paid) kaşesi basılmaması sebebiyle ciro yeteneğine ve dolayısıyla para hükmündeki evrak (senet) niteliğini haiz bulunması sebebiyle Zimmet
suçunu oluşturduğu halde hırsızlık olarak nitelendirilip yazılı şekilde TCK.nun 491/3. maddesiyle hüküm kurulması, Kanuna aykırı, sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi CMUK.nun 321. ve 326. maddeleri uyarınca kazanılmış hak saklı kalmak kaydıyla hükmün (BOZULMASINA), 29.2.1996 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezaların para cezasına çevrilmesine veya çevrilmemesine karar verilirken, sanığın kişiliği, sair halleri, suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınmalı ve gösterilen gerekçe bu ölçülere ilişkin bilgi ve belgelerin isabetle takdir edildiğini gösterir biçimde yasal ve yeterli olmalıdır. Bu konuda "dosya kapsamından" sözedilerek gerekçesiz karar verilmesi doğru değildir. (2709 s. Anayasa m. 141) (765 s. TCK. m. 491/2,522) (1412 s. CMUK. m. 32) (647 s. CİK. m. 4)
 

              

  Bu sayfa 22.01.2006 18:38:03 Tarihinde Güncelleştirilmiştir

http://g.gurses.tripod.com