Ana Sayfa

Müfettişler  Sayfası

 

İLKÖĞRETİM KURUMLARI YETİŞTİRİCİ SINIF TEFTİŞ REHBERİ

 

İLKÖĞRETİM KURUMLARI YETİŞTİRİCİ SINIF AÇILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE; zorunlu öğrenim çağında olup öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapamamış olan çocukların, ilköğretime devamlarını sağlayacak olan yetiştirici sınıf öğretim programları ile eğitim öğretimin düzenlenmesi, işleyişi, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Bu Teftiş Rehberi de Yönergenin maddeleri esas alınarak ve Yönergedeki madde sıralamasına göre hazırlanmıştır.

 

1. Yetiştirici sınıflara alınacaklar (MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge, Madde 5):

1.a. Yetiştirici sınıf uygulamaları 10–14 yaş gurubundaki çocukları kapsar. Bu yaş gurubunu 2008 yılının Eylül ayı sonuna kadar 10 yaşına girmiş 14 yaşını bitirmemiş çocuklar oluşturur.

1.b. Yetiştirici sınıf uygulamalarına; 10–14 yaş grubundaki okula hiç kayıt yaptırmamış, hâlen ilköğretime kayıtlı olup devamsız duruma düşmüş çocuklar ve öğrenciler alınır.

1.c. Çeşitli nedenlerle ilköğretime geç dâhil edilmiş ve sınıf tekrarı nedeni dışında yaşıtlarından en az üç sınıf geride olan öğrenciler alınır. Ancak, bu çocuklardan devam ettiği sınıfa uyum sağlayanlar yetiştirici sınıf uygulamalarına dâhil edilmeyebilir.

2. Yetiştirici sınıfların açılması (MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge, Madde 13):

2.a. Yetiştirici sınıfların, öğrencilerin yaş ve öğrenim durumlarına göre ayrı ayrı ve en az 10 en fazla 20 öğrenci ile açılması esastır.

2.b. Farklı yaş gruplarından aynı yetiştirici sınıf öğretim programını izleyecek en az 10 öğrencinin bulunması hâlinde yetiştirici sınıf açılır.

2.c. Yetiştirici sınıf 1–3 A, 1–3 B veya 4–5 programlarına devam edecek en az 10 öğrencinin bulunması hâlinde birleştirilmiş sınıf açılabilir.

2.d. Yukarıdaki seçeneklere göre sınıf oluşturulamayan durumlarda Yetiştirici Sınıf Komisyonu gerekli tedbirleri alır.

3. Yetiştirici sınıf uygulamasında göz önünde bulundurulacak ilkeler (MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge, Madde 6):

3.a. Her ilköğretim kurumu, öğrenci aldığı çevrede yetiştirici sınıf kapsamında bulunan çocukların tespiti, ailelerinin iknası ve çocukların öğretime devamlarını sağlamaktan sorumludur. Bu durumdaki çocukların eğitim ve öğretimleri yetiştirici sınıf açılan ilköğretim kurumlarında yapılır.

3.b. Yetiştirici sınıfların ilköğretim kurumlarında açılması esastır. Ancak, yeterli derslik bulunmaması hâlinde mülki amirliklerce gerekli tedbir alınır.

3.c. Yetiştirici sınıf uygulamalarının temel amacı öğrencinin intibak ettirileceği sınıfa hazırlamaktır.

3.d. Yetiştirici sınıf öğretim programlarında aynılık yerine denklik ilkeleri uygulanır, bu denklik sadece öğrencinin ilköğretim kurumlarındaki düzeyine uygun sınıfa intibakı için geçerlidir.

3.e. Yetiştirici sınıf uygulamalarından yararlanacak çocuklar, öğretim durumları ve yaslarına uygun olan yetiştirici sınıf programlarına alınır.

3.f. Yetiştirici sınıfta, öğrencilerin temel yaşam becerilerini güçlendirmelerine öncelik verilir.

3.g. Yetiştirici sınıf öğretim programlarını tamamlayan öğrencilerin, yaş ve öğretim durumlarına uygun sınıflara devamları sağlanır.

3.h. Öğrenciler, yetiştirici sınıf programlarının her birine yalnızca bir defa alınır.

4. Yetiştirici sınıf uygulama zamanı (MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge, Madde 7):

Yetiştirici sınıflarda öğretime farklı tarihlerde başlanabilir. Bu sınıflardaki öğrencilerin öğretimi, aynı ders yılı içerisinde yapılır. Yetiştirici sınıf programının ders yılı bitmeden önce tamamlanması hâlinde öğrenciler, ders yılının sonuna kadar adrese dayalı olarak kayıt yaptıracakları ilköğretim kurumunda misafir öğrenci olarak Yönergenin 21 inci maddesinde belirtilen sınıfa devam ettirilirler.

5. Yetiştirici sınıflar komisyonu ve görevleri (MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge, Madde 8):

Yetiştirici sınıf uygulamalarının il ve ilçe düzeyinde planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yerine getirmek üzere komisyon kurulur. Komisyon çalışmalarını yönergenin 8. maddesinde belirtilen usullere göre yürütür.

6. Tespit ve kayıt (MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge, Madde 9):

İlköğretim kurumları yöneticileri, öğrenci kaydettikleri çevrede ikamet eden ve yetiştirici sınıf kapsamında olan çocuklar ile varsa yaşça taşıma kapsamına alınan yerleşim birimlerindeki çocukların ilköğretimi tamamlamalarından birinci derecede sorumludur. Bu kurumlar, öğrenci kayıt ettiği çevrede bulunan yetiştirici sınıf kapsamındaki çocukları, e-okul, okul kayıtları ve diğer kaynaklardan edindikleri bilgilerle adrese dayalı olarak belirler ve okula kayıt olmayan çocukları kaydeder. Bu çocukların yaş ve eğitim durumlarıyla ilgili bilgilerini içeren Yetiştirici Sınıfa Alınacakların Tespit Formu'nu (EK–1) düzenleyerek yetiştirici sınıflar komisyonuna gönderir.

7. Okula kazandırma (MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge, Madde 10):

7.a. Yetiştirici sınıf kapsamındaki çocukların okula kazandırma çalışmaları, ikamet adreslerine göre, öğrenimlerine devam etmeleri gereken ilköğretim kurumunca gerçekleştirilir.

7.b. Her ilköğretim kurumu bünyesinde çocukların okula kazandırılmaları için ikna çalışmalarını yürütmek amacıyla okul müdürü, öğretmen, muhtar, imam, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve toplum önderlerinden oluşan ekipler kurulur. Bu ekipler ailelerin iknasında özel hazırlanmış materyalleri kullanırlar.

7.c. İlköğretim kurumları, yetiştirici sınıflar komisyonundan aldıkları bilgi ve yönlendirmeler doğrultusunda çocukların okula kazandırma çalışmalarını planlar ve yürütür. Okula kazandırma çalışmalarıyla ulaşılan her çocuk için Yetiştirici Sınıf Çocuk veya Öğrenci Bildirim Formu (EK–2) doldurulur. Okula kazandırma çalışmaları başarıyla sonuçlanan çocukların bu formları, yetiştirici sınıfa devam edecekleri ilköğretim kurumuna gönderilir. Ayrıca Yetiştirici Sınıfa Alınacakların Okula Kazandırma Çalışmaları Form'u (EK–3) ile de komisyona bilgi verilir.

7.d. Okula kazandırma çalışmaları, EK–1 Formunda yer alan çocukların tümü okula kazandırılıncaya kadar devam eder.

8. Nakil (MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge, Madde 11):

8.a. İlköğretim kurumlarınca yetiştirici sınıf kapsamındaki öğrencilerin nakilleri, yetiştirici sınıf açmakla görevlendirilen ilköğretim kurumuna yapılır.

8.b. Yetiştirici sınıf açmak üzere görevlendirilen ilköğretim kurumları, kendilerine ulaşan EK–2 Formundaki bilgiler doğrultusunda çocukların yaş ve eğitim durumlarını dikkate alarak ilgili yetiştirici sınıf öğretim programına nakillerini yapar.

8.c. Yetiştirici sınıf öğretim programlarını tamamlayan veya tamamlayamayan öğrencilerin, programların bitiş tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde Yetiştirici Sınıf Öğretim Programını Tamamlayan/Tamamlayamayanlara İlişkin Nakil Belgesi (EK–5) ile adrese dayalı olarak devam etmesi gereken ilköğretim kurumlarına nakilleri yapılır.

8.d. Yetiştirici sınıf öğretim programına devam ederken ikametgâh adresi değişen öğrencinin nakli, devam ettiği program sonunda yeni ikametgâh adresinin bulunduğu yerleşim yerindeki yetiştirici sınıf öğretim programını uygulayan okula yapılır.

8.e. Nakiller bu Yönergenin 20, 21 ve 22 inci madde hükümlerine göre yapılır.

9. Planlama ve değerlendirme komisyonu ve görevleri (MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge, Madde 12):

9.a. Yetiştirici sınıf açmak üzere görevlendirilen ilköğretim kurumu müdürü, belirleyeceği müdür yardımcısı veya öğretmenin başkanlığında bir rehber öğretmen ve bir sınıf öğretmeninden planlama ve değerlendirme komisyonunu oluşturur. Müdür, ihtiyaç hâlinde komisyona programlardaki derslere göre branş öğretmenlerini de dahil edebilir Bu nitelikte personel bulunmayan ilköğretim kurumlarında komisyon, mevcut yönetici ve öğretmenler esas alınarak oluşturulur.

9.b. Planlama ve değerlendirme komisyonu, çocukların yaş ve eğitim durumları ile gelişim özelliklerini dikkate alarak;

9.b.a. Uygulanacak yetiştirici sınıf programları ile programların başlangıç ve bitiş tarihlerini,

9.b.b. Hangi sosyal etkinliklerin uygulanacağını ve uygulama süresini,

9.b.c. Her yetiştirici sınıf programına ait haftalık ders dağıtım çizelgesini,

9.b.d. Öğretmen ve sınıf ile eğitim öğretim materyali durumunu, içeren yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Öneri Formu'nu (EK–4) hazırlar.

9.c. Ek–4 Formu, yetiştirici sınıf açma teklifi ile birlikte okul müdürlüğünce yetiştirici sınıflar komisyonuna gönderilir.

9.d. Planlama ve değerlendirme komisyonu yetiştirici sınıf uygulamalarına ilişkin yapılacak tüm çalışmalarda okul aile birliği ile işbirliği yapar.

10. Devam zorunluluğu (MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge, Madde 14):

Yetiştirici sınıf öğretim programlarına katılan öğrencilerin okula devamları zorunludur. Öğrencilerin yetiştirici sınıf öğretim programını öğretim yılı içinde tamamlayıp adrese dayalı olarak nakillerinin yapıldığı ilköğretim kurumunda öğretim yılı sonuna kadar devamları sağlanır.

11. Yetiştirici sınıf öğretim programları (MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge, Madde 15):

11.a. Yetiştirici sınıf öğretim programları, uygulanmakta olan ilköğretim programları çerçevesinde hazırlanır. Bu sınıflarda aşağıdaki programlar uygulanır:

11.a.a. Yetiştirici Sınıf 1–3 A,

11.a.b. Yetiştirici Sınıf 1–3 B,

11.a.c. Yetiştirici Sınıf 4–5,

11.a.d. Yetiştirici Sınıf 6–7,

11.b. Her öğretim programında, yetiştirici sınıf için belirlenmiş zorunlu ve seçmeli dersler, sosyal etkinlikler ile rehberlik faaliyetlerine yer verilir.

12. Yetiştirici sınıflar haftalık ders çizelgesi:

 

(Haftalık Ders Çizelgesi TTKB’nin 24.07.2008 tarih ve 5745 sayılı yazısı ekindedir):

 

ÇİZELGE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1) Eğitim-Öğretim süresi;

a) Yetiştirici sınıf 1–3 A Programı için 8 hafta,

b) Yetiştirici sınıf 1–3 B Programı için 8 hafta,

c) Yetiştirici sınıf 4-5 Programı için 10 hafta,

d) Yetiştirici sınıf 6-7 Programı için 10 haftadır.

2) Yetiştirici sınıf 1-3 A Programını alan öğrenciler, 8 hafta süreli ilk okuma yazma programını tamamladıktan sonra, 8 hafta süreli Yetiştirici Sınıf 1-3 B Programına devam ederler.

3) Haftalık ders çizelgesinde belirtilen süreler, asgari süre olup öğrencinin hazır bulunuşluğu ve ihtiyaçları dikkate alınarak haftalık ders yükü 30 saati geçmemek kaydıyla artırılabilir.

4) Seçmeli derslerde, haftalık ders saati sayısına göre zümre öğretmenlerince veya Planlama Değerlendirme Komisyonunca mevcut programa göre düzenlemeler yapılır.

5) Bu çizelge ve açıklamalarda hüküm bulunmayan hallerde TTKB’nin 111 nolu kararı ile kabul edilen çizelge uygulanır.

6) 6-7 programında seçmeli ders olarak; TTK’nın 10.07.2008 tarih ve 149 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulan yönergenin 17. maddesi doğrultusunda ve MEB Orta Öğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi çerçevesinde yapılacak sınavların kapsadığı dersler de dikkate alınarak okutulur.

13. Yetiştirici sınıf öğretim programlarını öğretim yılı sonunda tamamlayanların geçiş yapacakları ilköğretim okulu sınıfları (MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge, Madde 20):

Yetiştirici sınıfa devam edecek öğrencilere eğitim ve yaş durumlarına göre verilecek programlar ile bir sonraki eğitim öğretim yılında devam edebilecekleri ilköğretim okulu sınıfları aşağıda belirtilmiştir;

13.a. 10–11 yaş grubunda;

13.a.a. Okuryazar olmayanlar, Yetiştirici Sınıf 1–3 A ve 1–3 B programlarını tamamladıktan sonra 4 üncü sınıfa,

13.a.b. Programları izleyebilecek düzeyde okuryazar olduğu belirlenenler, Yetiştirici Sınıf 1–3 B Programını tamamladıktan sonra 4 üncü sınıfa,

13.b. 12–13 yaş grubunda;

13.b.a. Okuryazar olmayanlar, Yetiştirici Sınıf 1–3 A ve 1–3 B programları ile Yetiştirici Sınıf 4–5 Programını tamamladıktan sonra 6 acı sınıfa,

13.b.b. Programları izleyebilecek düzeyde okuryazar olduğu belirlenenler, Yetiştirici Sınıf 1–3 B ve 4–5 programlarını tamamladıktan sonra 6 acı sınıfa,

13.b.c. İlköğretimin 3 üncü veya 4 üncü sınıfını bitirdikten sonra devamsız duruma düşenler; Yetiştirici Sınıf 4–5 Programını tamamladıktan sonra 6 acı sınıfa,

13.c. 14 yaşında;

13.c.a. Okuryazar olmayanlar, Yetiştirici Sınıf 1–3 A ve 1–3 B programları ile Yetiştirici Sınıf 4–5 Programını tamamladıktan sonra 6 acı sınıfa,

13.c.b. Programları izleyebilecek düzeyde okuryazar olduğu belirlenenler, Yetiştirici Sınıf 1–3 B ve 4–5 programlarını tamamladıktan sonra 6 acı sınıfa,

13.c.c. İlköğretimin 3 üncü veya 4 üncü sınıfını bitirdikten sonra devamsız duruma düşenler, Yetiştirici Sınıf 4–5 Programını tamamladıktan sonra 6 acı sınıfa,

13.c.d. İlköğretim 5 inci sınıfı bitirdikten sonra devamsız duruma düşenler, Yetiştirici Sınıf 6–7 Programını tamamladıktan sonra 8 inci sınıfa,

14. Zorunlu dersler (MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge, Madde 16):

Zorunlu dersler, Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve trafik güvenliği derslerinden oluşur.

15. Seçmeli dersler (MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge, Madde 17):

Öğrencilerin ilköğretime devamlarını kolaylaştırmak amacıyla yetiştirici sınıf öğretim programlarında seçmeli derslere yer verilir. İlköğretimde okutulan zorunlu ve seçmeli derslerden yetiştirici sınıfın zorunlu dersleri arasında yer almayanlar, yetiştirici sınıflarda seçmeli ders olarak okutulur. Bu dersler ve süreleri, planlama ve değerlendirme komisyonunca belirlenir. Yetiştirici sınıf 6–7 programının seçmeli dersleri belirlenirken Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi çerçevesinde yapılacak sınavların kapsadığı dersler de dikkate alınır.

16. Rehberlik Faaliyetleri (MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge, Madde 18):

 Eğitim sistemi dışında kalan çocukların fiziksel, zihinsel, bilişsel ve kişisel özelliklerini tanımaları, bu özelliklerini diğer kişilerle olan etkileşimlerinde kullanabilme ve okula uyum sağlayabilmeleri için geliştirilen rehberlik faaliyetleri her öğretim programı içerisinde uygulanır ve uygulama saati haftalık ders çizelgesinde belirtilir.

17. Sosyal etkinlikler (MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge, Madde 19):

Öğrencilerin okula uyumlarını kolaylaştırmak ve temel yaşam becerilerinin gelişimine yardımcı olmak amacıyla sosyal etkinlikler düzenlenir.

18. Öğretim yılı içinde yetiştirici sınıf öğretim programlarını tamamlayanların geçiş yapacakları ilköğretim okulu sınıfları (MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge, Madde 21):

18.a. Yetiştirici sınıf öğretim programını öğretim yılı bitmeden tamamlayan öğrenciler, öğretim yılı sonuna kadar adrese dayalı olarak kayıt yaptıracakları ilköğretim kurumlarının;

18.a.a. Yetiştirici Sınıf 1–3 programlarını tamamlayanlar 3 üncü sınıfına,

18.a.b. Yetiştirici Sınıf 4–5 Programını tamamlayanlar 5 inci sınıfına,

18.a.c. Yetiştirici Sınıf 6–7 Programını tamamlayanlar 7 nci sınıfına, devam ettirilir.

18.b. Öğretim yılı sonuna kadar adrese dayalı olarak kayıt yaptıracakları ilköğretim kurumlarının ilgili sınıfına devam ettirilen öğrenciler yapılacak tüm uygulamalara misafir öğrenci olarak katılır.

19. Yetiştirici sınıf öğretim programlarını tamamlayamayanların geçiş yapacakları ilköğretim okulu sınıfları (MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge, Madde 22): Yetiştirici sınıf öğretim programına kaydı veya nakli yapıldıktan sonra yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı olamayan ve çeşitli sebeplerle programı tamamlayamayan öğrenciler, adrese dayalı olarak kayıt olacağı ilköğretim kurumunun;

19.a. Yetiştirici sınıf 1–3 A programını başaramayan veya tamamlayamayanlar 1 inci sınıfına,

19.b. Yetiştirici sınıf 1–3 B programını başaramayan veya tamamlayamayanlar 2 inci sınıfına,

19.c. Yetiştirici sınıf 4–5 programını başaramayan veya tamamlayamayanlar 4 üncü sınıfına,

19.d. Yetiştirici Sınıf 6–7 Programını başaramayan veya tamamlayamayanlar 6 acı sınıfına nakledilir.

20. Başarının değerlendirilmesi (MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge, Madde 23):

20.a. Yetiştirici sınıf 4–5 ve 6–7 programlarında yer alan zorunlu derslerden en az iki yazılı sınav yapılır.

20.b. Yetiştirici sınıf uygulamalarında;

20.b.a. Öğrencinin yetiştirici sınıf öğretim programı basarı puanı, programın içerdiği her sınıf için yılsonu basarı puanı,

20.b.b. Öğrencinin yetiştirici sınıf davranış puanı, programın içerdiği her sınıf için İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerince belirlenen yılsonu davranış puanı olarak değerlendirilir.

21. Ortaöğretime geçiş (MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge, Madde 24):

Yetiştirici sınıf öğretim programlarını tamamlayarak öğrenimlerine 8 inci sınıfta devam eden öğrencilerin Ortaöğretim yerleştirme Puanı esasına göre öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına geçişleri, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

22. Tutulacak defterler ve dosyalar (MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge, Madde 25):

22(a) Yetiştirici sınıflarda ilköğretim kurumlarında kullanılan çizelge, defter ve dosyalara ek olarak MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge ekinde düzenlenen;

22.a.a. Yetiştirici Sınıfa Alınacakların Tespit Formu (Ek–1),

22.a.b. Yetiştirici Sınıf Çocuk veya Öğrenci Bildirim Formu (EK–2),

22.a.c. Yetiştirici Sınıfa Alınacakların Okula Kazandırılması Çalışmaları Formu (EK–3),

22.a.d. Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Öneri Formunu (EK–4),

22.a.e. Yetiştirici Sınıf Öğretim Programını Tamamlayan/Tamamlayamayanlara İlişkin Nakil Belgesi (EK–5),

22.a.f. Yetiştirici Sınıf Öğretim Programını Tamamlayan Öğrenciler Geçin Durum Değerlendirme Raporu (EK–6),

22.a.g. Yetiştirici sınıflara devam eden öğrenci için İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre tutulan öğrenci dosyalarında EK 2 ve EK 6 formları yer alır.

23. Hüküm bulunmayan hususlar (MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge, Madde 26):

MEB İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda ilköğretim kurumları mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

 Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıfların Teftişinde Yararlanılacak Mevzuat

1. T.C. Anayasası

2. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

3. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

4. İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge

5. TTKB’nin 24.07.2008 tarih ve 5745 sayılı yazısı ekindeki Yetiştirici Sınıflar Haftalık Ders Çizelgesi

 

 

              

  Bu sayfa 12.03.2009 16:33:41 Tarihinde Güncelleştirilmiştir

http://www.ggurses.com.tr.tc