..>* Yakup GÜRSES

..>*  Soyağacımız

 
 
 
 

Yöneticilerin Aylık Karşılığı Ders Görevleri

 

Eğitim Bir Sen tarafından Milli Eğitim Bakanlığına 02/614/EBS/2077 sayı ve 30.09.2009 tarihinde yazılan yazının 4 üncü maddesinde “2006 yılından önce okul yöneticilerinin aylık karşılığı haftada zorunlu olarak 6 saat derse girmeleri yönünde bir düzenleme bulunmamaktaydı. Ancak 2006 yılında 439 sayılı kanunun 6’ncı maddesinde değişiklik yapılarak  okul yöneticilerine, haftada 6 saat  derse girme zorunluluğu getirilmiştir. Bu durum okul yöneticilerinin derse girdikleri zamanlarda okulun yönetimiyle ilgili iş ve işleyişin sağlıklı yürütülmesi yönündeki çalışmalarını olumsuz yönde etkilemiş ve bu uygulamadan dolayı ortaya çıkan sıkıntılar, gerek yöneticilerimiz gerekse  öğretmenlerimiz tarafından sendikamıza geri bildirim olarak yansıtılmıştır. Bu nedenle, eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan tüm yöneticilerimizin haftada aylık karşılığı girmek zorunda oldukları ders saati sayısının azaltılması ya da kaldırılması” istenilmiştir.

Bu yazıdan sonra  Bakanlık, yöneticilerin aylık karşılığı ders görevleri konulu, 09.10.2009 tarih ve 82019 sayılı bir yazıyı yayımlamıştır.

Bakanlığın 09/10/2009 tarihli yazısı incelendiğinde; İlköğretim okullarında görevli olup alanı "sınıf öğretmenliği" olan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini bu okullarda herhangi bir nedenle boş geçen dersleri okutmak suretiyle yerine getirmeleri, İlköğretim okullarında görevli olup alanı "sınıf öğretmenliği" olan yöneticiler aylık karşılığı ders görevlerini doldurmak için bu okullarda herhangi bir nedenle boş geçen ders bulunmaması durumunda aylık karşılığı ders görevlerini yerine getirmek üzere sınıf öğretmeni bulunan 1-5'inci sınıflarda derse girmemeleri istenmekte, ayrıca İlköğretim okulları ve Millî Eğitim Bakanlığa bağlı diğer eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yöneticilere aylıkları karşılığında verilecek ders görevlerinde Talim ve Terbiye Kurulu'nun o tarihte yürürlükte olan ilgili kararlarının belirleyici olacağı da görülecektir.

TTK’nca açıklanan “Aylık Karşılığı Okutulacak Derlerle İlgili Çizelge” incelendiğinde branşı sınıf öğretmeni olanların “ilköğretim okullarının 1-5 inci sınıf derslerini” aylık karşılığı okutacakları görülecektir. Ayrıca, İKY'nin 64.üncü maddesinde; "İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri bilişim teknolojileri branş öğretmenlerince okutulur. Ancak, ihtiyacın branş öğretmenlerince karşılanamaması hâlinde bu dersler, yüksek öğrenimlerini söz konusu branşlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler, sınıf öğretmenince okutulmaya devam edilir." hükmü bulunduğuna ve bu sınıflara branş öğretmenleri bile girebildiklerine göre, ders bütünlüğünü bozmadan   branşı "sınıf öğretmeni" olan yöneticiler neden okullarda herhangi bir nedenle boş geçen ders bulunmaması durumunda da aylık karşılığı ders görevlerini yerine getirmek üzere  1-5'inci sınıflarda derse girmesinler?

2006 tarihten önceki uygulamada “6 saate kadar” hükmü bulunmaktaydı. Bu uygulamada da bir problem çıkmamaktaydı. Ancak 2006 yılında 439 sayılı kanunun 6’ncı maddesinde değişiklik yapılarak  okul yöneticilerine, haftada 6 saat  derse girme zorunluluğu getirilmiş ve yöneticilerle ilgili problem başlamıştır. 2006 yılında Kanunun TBMM’deki görüşülmesi sırasındaki konuşmalar ve o tarihli tutanaklar incelenirse bazı milletvekillerinin 439 sayılı kanunun 6’ncı maddesinde yapılan değişikliğe karşı çıktıkları görülecektir. Buna rağmen 6 saate kadar hükmü yerine haftada 6 saat maaş karşılığı derse girilmesi kanunlaşmıştır. Ancak, bu duruma o tarihte ses çıkarılmamıştır. Şimdi ise illere 09/10/2009 tarihli yazıyı gönderilerek TTK’nun yukarıda belirtilen kararına ve 439 sayılı kanunun amir hükmüne rağmen yorum getirilmektedirler.

Bakanlığımızın bu yazısı Anayasamızın 10 uncu maddesindeki “ Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek fıkra: 5170 - 7.5.2004 / m.1)

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” Hükmüne de aykırıdır.

            Branşı "sınıf öğretmenliği" olan yöneticiler aylık karşılığı ders görevlerini doldurmak için bu okullarda herhangi bir nedenle boş geçen ders bulunmaması durumunda aylık karşılığı ders görevlerini yerine getirmek üzere sınıf öğretmeni bulunan 1-5'inci sınıflarda derse girmeyeceklerse, bu durum branşı “sınıf öğretmeni” olmayan diğer yöneticiler aleyhine olmayacak mı?

            Bize göre, branşı “sınıf öğretmeni” olmayan diğer yöneticiler idare mahkemesine giderse, idare mahkemeleri ya kendileri kararın uygulamasını iptal ederler, ya da Anayasa Mahkemesine giderek Anayasamızın 10 uncu maddesine aykırılıktan bu uygulamayı bozdurabilirler.

              Çözüm:Yöneticilerin aylık karşılığı derse girmesi ile ilgili uygulamada 439 sayılı kanunda değişiklik yapılarak, ya 2006 yılından önceki duruma döndürülmeli (yöneticiler ders bütünlüğünü bozmadan 6 saate kadar derse girmeli), ya da sevk, rapor, izin alan öğretmenlerin derslerine girmekle yükümlü olmalıdır.

ggurses

              Bu sitede yayımlanan tüm materyal, kaynak gösterilerek alınabilir.

Önemli not: Sitemiz amatör bir site olup ticari amaç gütmemektedir. Sitemizdeki yazıların bütün hakları yazarlarına ait olup yayımı istenmediği takdirde yayından derhal kaldırılacaktır.

13.07.2002    TARİHİNDE  TRT 2' DEKİ "Internet TV" PROGRAMINDA SİTEMİZ  ÖNERİLMİŞTİR

 

 

Bu sayfanın son güncelleştirilme tarihi Ekim, 2009

Sayfalarımızın alt kısmında bulunan reklamlar  ücretsiz alan aldığımız "www.tripod.com" sitesine aittir.