(Başyazı 3'ün devamı)

 

Öğretmenler Ölçme Değerlendirme İşlemini En Çok Hangi Amaçla Yapmaktadırlar(*)

S E Ç E N E K L E R f 0/0
Öğrenciye not vererek başarısını belirlemek   43  35.83
Öğretim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek   21  17.50
Öğrencinin öğrenme eksikliklerini belirlemek   23  19.17
Öğretimin gereğini yerine getirmek   33  27.50
Toplam 120 100.00

    "Okulun öğrenciye faydalı olması, iyi bir program ve etkili bir öğretimle sağlanabileceğinden, değerlendirmenin amaçları içinde, öğrenci başarısının değerlendirilmesi ikinci plana düşer; ön sıraya öğrenme eksikliklerinin saptanması ve yöneltme geçer. Bunlardan sonraki sırayı da öğretimin değerlendirilmesi alır. Özetlemek gerekirse ilköğretimde değerlendirmenin birinci sıradaki amacı, öğrenme eksikliklerini saptama ve etkili bir öğretimin sağlanması için öğretimi değerlendirme olmalıdır."(Öğretmen El Kitabı, Modül:3, M.E.B.-1999)

"Bilindiği üzere bir ölçme aracında aranan nitelikler geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılıktır. Bir ölçme aracının geçerliği, aracın ölçme amacına hizmet etme derecesi olarak ifade edilebilir. Güvenirlik ise, ölçme sonuçlarındaki tesadüfi hatasızlıktır. Ölçme sonuçlarında üç tür hataya rastlanır. bunlardan biri sabit hatalardır. Bu hata türü, ölçme aracının bir ölçmede bir defa kullanılmasıyla yapılan hatadır, ölçme aracından kaynaklanır. Diğer hata türü ise sistematik hatadır. Bu hata türü, bir ölçmedeki sabit hatanın o ölçme boyunca aynı şekilde tekrarından meydana gelir. Güvenirlik duyarlılık, kararlılık ve tutarlılık olarak da tanımlanır. Kullanışlılık, ölçme araçlarının kolay ve ekonomik olarak hazırlanması, hazırlanma ve cevaplayıcılara uygulanma sürecinin kısa olması, hazırlanma ve uygulanmasında uzmanlık gerektirmemesi, puanlamasının kolay ve hızlı olması, puanlarının kolay yorumlanması gibi özellikleridir."(Öğretmen El Kitabı, Modül:3, M.E.B.-1999)

 Yapılan bir araştırmaya göre öğretmenlerimizin büyük çoğunluğunun (*) geçerlik kavramını doğru bildikleri, bir kısmının ise güvenirlik ve kullanışlılık ile karıştırdıkları görüşmüştür. "Halbuki geçerlik bir ölçme aracının kullanılış amacına uygun olma derecesidir"

 

             Öğretmenlerin, Ölçme Aracının Geçerliliğinin Neyi İfade Ettiğine ilişkin Görüşleri

S E Ç E N E K L E R f 0/0
Ölçtüğü davranışları ne kadar doğru ölçtüğü  39    32.50
Kullanış amacına uygunluğu  71    59.17
Uygulanması ve puanlamasının pratikliği  10     8.33
Toplam 120  100.00

    Aşağıdaki tabloda verilen  ilköğretim okulunun 1. Dönem başarı yüzdeleri incelendiğinde; Aynı sınıfın diğer derslerinde %  100'e yakın başarı olduğu halde, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinde başarı derecelerinin düşük olduğu, hatta 8/A sınıfının Matematik dersinde  % 23 seviyesine kadar başarının düştüğü görülecektir.

Birinci kanaat dönemi boyunca bu derste yapılan ölçme ve değerlendirmenin, "öğrenme eksikliklerini saptama ve etkili bir öğretimin sağlanması için öğretimi değerlendirme" ve "öğretim hedeflerine ne derece ulaşıldığını ve öğrencinin öğrenmedeki eksikliklerini belirlemek" amacı taşımadığı; "öğrenciye not vererek başarılarını belirlemek" amacıyla yapıldığı anlaşılmaktadır. Halbuki ilköğretimde değerlendirmenin birinci sıradaki amacı, öğrenme eksikliklerini saptama ve etkili bir öğretimin sağlanması için öğretimi değerlendirme olmalıdır.

Sayın öğretmen arkadaşlar, aşağıdaki tablo incelendiğinde görülecektir ki  bahse konu okulda özel sınıf (seviye sınıfı) da bulunmaktadır.  Sitemizdeki <Okulda Öğrenme Süreci ve Seviye Grupları> sayfasında bu konu  açıklandığından burada değinilmemiştir.

 

....... İlköğretim Okulu 2001-2002 Öğretim Yılı 1.Dönem Başarı  0/0 lerini Gösterir Çizelge

D E R S L E R

Şube

Türkçe

Sosyal Bilgiler

Fen Bilgisi

Matem.

DinK.

Ah. Bil

Resim İş

Müzik

Beden

 Eğitimi

İngilizce

İş Eğitimi

Vata.ins. Hak.Eğ.

T.C. İnk. Ta. ve

Atatürkçülük

Tüm Derslerde Başarı Yüzdesi
6/A 88 79 88 86 100 100 100 100 86 100 ... ... 94
6/B 95 80 93 90 100 100 100 100 95 100 ... ... 95
6/C 100 82 90 82 100 100 100 100 93 100 ... ... 95
6/D 86 79 93 86 100 100 100 100 86 100 ... ... 94
6/E 90 71 85 77 100 100 100 100 88 100 ... ... 93
6/Özel 100 100 100 100 100 100 100 100 ... 100 ... ... 100
7/A 77 71 54 53 100 100 100 100 100 100 73 ... 84
7/B 93 91 86 71 100 100 100 100 98 100 83 ... 94
7/C 80 82 67 57 100 100 100 100 89 100 97 ... 90
7/D 75 91 75 40 100 100 100 100 82 100 93 ... 88
7/Özel 100 100 100 100 100 100 100 100 ... 100 ... ... 100
8/A 100 - 77 23 100 100 100 100 100 100 93 88 92
8/B 82 - 51 71 100 100 100 100 79 100 61 62 86
8/C 100 - 98 91 100 100 100 100 100 100 100 100 99
8/D 98 - 70 60 100 100 100 100 100 100 93 97 94

Değerli öğretmenler 2002-2003 öğretim yılına başlarken yukarıda belirttiğimiz hususlara siz öğretmenlerimizin dikkatini çekmek istedim. 

Hepinize huzurlu ve başarılı bir öğretim yılı diler, saygılar sunarım

GGURSES

 

Bu sayfanın son güncelleştirilme tarihi 06/04/09

13.07.2002    TARİHİNDE  TRT 2' DEKİ "Internet TV" PROGRAMINDA SİTEMİZ  ÖNERİLMİŞTİR